עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה

עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה

עיכוב הליכים הינה סמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה, עפ"י סעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 (להלן: "החוק").

בידי היועץ המשפטי לממשלה נתונה סמכות, בכל שלב במהלך המשפט, לאחר ההקראה ולפני שביהמ"ש הכריע את הדין, לעכב את ההליכים המשפטיים בעניינו של נאשם, ובלבד שמסר הודעה מנומקת ומפורטת בכתב לביהמ"ש.

עורך דין פלילי בחיפה

עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה

עיכוב הליכים הינה סמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה, עפ"י סעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982 (להלן: "החוק").

בידי היועץ המשפטי לממשלה נתונה סמכות, בכל שלב במהלך המשפט, לאחר ההקראה ולפני שביהמ"ש הכריע את הדין, לעכב את ההליכים המשפטיים בעניינו של נאשם, ובלבד שמסר הודעה מנומקת ומפורטת בכתב לביהמ"ש.

מהרגע בו עוכבו ההליכים הפליליים כנגד נאשם, ישנה תקופת זמן מוגבלת אשר במסגרתה, נתונה ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות לחדש את ההליכים שעוכבו על ידו.

תקופת זמן זו תלויה בנסיבות חומרת העבירה בה הואשם הנאשם, כאשר בעבירות מסוג פשע, בתום 5 שנים מיום בו עוכבו ההליכים – לא יהיה ניתן לחדשם עוד, בעוד שבעבירה מסוג עוון – בתום שנה מיום עיכוב ההליכים בפועל, לא יהיה נתן לחדשם, זאת לפי סעיף 232 לחוק.

במידה וחודשו ההליכים הפליליים כנגד נאשם, ביהמ"ש ימשיך את המשפט מהיכן שהפסיק, ובמידה ויעוכבו ההליכים בשנית- לא יהיה ניתן לחדשם עוד.

  לייעוץ משפטי:

  החלטה לעכב את ההליכים בעניינו של נאשם הנה החלטה חריגה ואינה מעידה על הכלל, שכן במניין שיקוליו של היועץ המשפטי לממשלה, באים בחשבון נסיבות ביצוע העבירה, בכללן נסיבות מיוחדות וכן נסיבות ונימוקים אישיים מיוחדים מטעם הנאשם.

  כך למשל, קיימים מקרים בהם מטעמי צדק יש לבוא, לפנים משורת הדין, כלפי הנאשם שחטא בשל נסיבות חיים אישיות המצדיקות ומהוות נימוק אפשרי לביצוע העבירה מצידו.

  חשוב לזכור כי היועץ המשפטי לממשלה אינו ערכאת ערעור ואין הוא משמש כ"מסננת" שנייה לראיות אשר מצויות בידי הגוף התובע, כך שבקשה לעיכוב הליכים שעניינה בחוזק הראיות, כמותן, או טיבן- לא תצדיק עיכוב הליכים פליליים וסופה במרבית המקרים להדחות.

  בקשה לעיכוב הליכים פליליים מוגשת ע"י הסנגור דרך הגוף שאמון על התביעה כנגד אותו נאשם ( שלוחת תביעות משטרתית, פרקליטות וכדומה), הבקשה מועברת ע"י אותו גוף תובע לפרקליטות המדינה בצירוף חוות דעתם, שם נבחנת הבקשה.

  קיימת אפשרות בה תתקבל הבקשה בתנאים, כלומר התניית העיכוב בעמידה בפיקוח של קצין מבחן למשל, או התניית עיכוב ההליך בכפוף לכך שהנאשם יכתוב מכתב התנצלות למתלונן.

   

  זיו גלעד, עו"ד

  No items found
  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן