ערעור על סגירת תיק

ערעור על סגירת תיק

על המשטרה החובה לפתוח בחקירה ולאסוף ראיות מקום בו הוגשה תלונה או הועבר מידע הנוגע לעבירה פלילית שבוצעה.

על אף האמור, בידי התביעה ורשויות החקירה הזכות לסגור תיק ולגנוז את החקירה בהתקיים העילות אשר מנויות בחוק ובאחת משלוש עילות סגירה: חוסר אשמה, חוסר ראיות והיעדר עניין לציבור.

עורך דין פלילי בחיפה

ערעור על סגירת תיק

על המשטרה החובה לפתוח בחקירה ולאסוף ראיות מקום בו הוגשה תלונה או הועבר מידע הנוגע לעבירה פלילית שבוצעה.

על אף האמור, בידי התביעה ורשויות החקירה הזכות לסגור תיק ולגנוז את החקירה בהתקיים העילות אשר מנויות בחוק ובאחת משלוש עילות סגירה: חוסר אשמה, חוסר ראיות והיעדר עניין לציבור.

מחד, הודעה על סגירת תיק אמורה להסב הקלה לחשוד במעשה. אך מאידך עלולה לגרום לצד הנפגע תחושת אכזבה וחוסר אמון במערכת אכיפת החוק.

משכך, לנפגע העבירה קיימת זכות מוקנית מכח סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, להגיש ערר על סגירת התיק.

מיום בו הוחלט לסגור תיק כנגד חשוד, על המשטרה מוטלת החובה לעדכן את הקורבן בדבר ההליכים הקשורים בו אם ביקש זאת, לרבות בהודעה בכתב בדבר גניזת תיק כנגד החשוד, כולל פירוט עילת הסגירה.

  לייעוץ משפטי:

  מיום קבלת ההודעה על סגירת התיק עומדת לנפגע העבירה הזכות לערור על ההחלטה תוך 30 ימים (ישנה אפשרות לבקש אורכה).

  במידה וההחלטה על סגירת התיק התקבלה ע"י גוף חוקר או תובע- יועבר הערר לפרקליט המחוז או לפרקליט מפרקליטות המדינה שמונה למנהל תחום העררים.

  על החלטה שהתקבלה על ידי פרקליט מחוז או פרקליט מפרקליטות המדינה, שעניינה סגירת תיק מחוסר ראיות או חוסר אשמה, יועבר הערר לפרקליט המדינה.

  על החלטה שניתנה על ידי פרקליט המדינה או משנהו, וכן על החלטה של פרקליט מחוז או פרקליט מפרקליטות המדינה המנהל את תחום העררים לסגור תיק מחוסר עניין לציבור- יועבר הערר להחלטת היועץ המשפטי לממשלה.

  הגורמים המוסמכים יבחנו את הערר בקבלתו ויחליטו האם לפתוח את תיק החקירה מחדש ואם לאו. במידה והערר נוגע לתיק שעניינו עבירת מין או אלימות- חובה על הגורמים המוסמכים למסור את החלטתם למתלונן תוך תקופה שאינה עולה על חצי שנה מיום הגשת הערר.

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן